• 660 086 400

Nasi eksperci finansowi oferują profesjonalne i skuteczne poradnictwo w zakresach związanych z inwestycjami finansowymi, pozyskiwaniem funduszy, kredytów, audytów i analiz finansowych.

Nasze kompetencje mogą posłużyć Dyrektorom Finansowym, Głównym Księgowym oraz pełnomocnikom i prokurentom, odpowiedzialnym za finanse w firmach, które prowadzą działalność w Polsce i za granicą.

Kwalifikacje, które posiadamy będą pomocne przedsiębiorcom w takich działaniach, jak:

• Opracowywanie, prezentowanie i interpretacja raportów finansowych dla potrzeb Zarządu / Rad Nadzorczych / Właścicieli.
• Wsparcie w zakresie podatków, optymalizacji procesów operacyjnych wchodzących w skład grupy jednostek powiązanych.
• Nadzór nad działalnością operacyjno-finansową podmiotów gospodarczych
• Przygotowywanie prognoz krótko i długo terminowych na potrzeby Zarządu i instytucji finansowych.
• Bezpośrednia współpraca z biegłym rewidentem oraz nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych.
• Optymalizacja kosztów oraz wsparcie w pozyskaniu dofinansowania dla osób niepełnosprawnych PFRON.
• Opracowanie i przygotowanie biznesplanów dla potencjalnych inwestorów.
• Wspieranie właściciela w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym przedsiębiorstwa.
• Optymalizacja kapitału obrotowego i kosztów operacyjnych w celu maksymalizacji wyników.
• Opracowanie raportów zarządczych i prezentowanie ich na spotkaniu Zarządu.
• Definiowanie przyszłej strategii biznesowej i jej wdrożenie,
• Zaangażowanie w proces M&A i uczestniczenie w potencjalnych procesach due diligence.
• Tworzenie i realizacji wizji, misji oraz strategii firmy.
• Zarządzanie ryzykiem w tym płynnością finansową i analizą inwestycji.
• Koordynowanie procesem budżetowania i przygotowywania planów finansowych.
• Aktywny udział w projektach M&A, Spin-off, restrukturyzacji oraz wdrażania systemu ERP
• Raportowanie zarządcze i statutowe.
• Inicjowanie rozwiązań zapewniających poprawę rentowności w spółkach powiązanych.
• Nadzorowanie miesięcznego zamykania ksiąg rachunkowych oraz procesu raportowania zgodnie z IFRS.

Sprawujemy także opiekę prawną nad funkcjonowaniem obszaru finansowego w firmie, z dbałością o taktykę, optymalizację, procedury, regulaminy oraz przepływy księgowe.